trc列表-盛世平台

客户服务热线

021-58387065

在线客服
欢迎来到子起生物科技有限公司!
特色产品详情
盛世平台首页>特色产品>
trc列表
来源:本站 2017-05-03

b693700 n-boc cefcapene n,n-diisopropylamine 153012-37-4 1g

b693705 n-(tert-butyloxy)carbonyl-l-thyroxine 88404-22-2 250mg

b693710 4-n-tert-butyloxycarbonyl zanamivir amine 166830-74-6 1mg

b693715 n-tert-butyloxycarbonyl dehydro silodosin 239463-80-0 25mg

b693720 n-tert-butyloxycarbonyl silodosin 160970-07-0 50mg

b693725 5-tert-butyl-2-oxazolecarboxylic acid ethyl ester 33123-71-6 250mg

b693727 butyl resorcinol-d9 10mg

b693730 5-tert-butyl-2-oxazolecarboxylic acid 209531-11-3 100mg

b693735 1-tert-butyloxycarbonyl-imidazole-4-carbamic acid tert-butyl ester 100mg

b693740 n-[tert-butyloxycarbonyl]-6-hydroxy-dl-norleucine 81505-64-8 10mg

b693745 tert-butyl-3-pyrroline-1-carboxylate 73286-70-1 1g

b693750 n-butylscopolammonium bromide 149-64-4 5g

b693752 n-butylscopolammonium bromide-d9 5mg

b693755 (s)-tert-butylsulfinamide 343338-28-3 2.5g

b693760 (r)-tert-butylsulfinamide 196929-78-9 1g

b693765 2-butyryldimedone 17450-95-2 250mg

b693770 butyrylglycine 20208-73-5 1g

b693772 butyrylglycine-d7 2.5mg

b693775 "n-butyryl-4-(s)-phenylmethyl-2-oxazolidinone  112459-79-7 500mg

b693780 butyltrimethylammonium chloride 14251-72-0  5g

b693785 butyltin tris(tetradecyl maleate) 84029-75-4 100mg

b693790 n-tert-butyloxycarbonyl serotonin β-d-glucuronide 10mg

b693795 n-tert-butyloxycarbonyl serotonin 2,3,4-tri-o-acetyl-β-d-glucuronide methyl ester 25mg

b693800 n-butyryl mesalazine 93968-81-1 5mg

b693805 n-butyltriphenylphosphonium bromide 1779-51-7 10g

b693810 1-(4-(4-(tert-butyl)phenyl)-4-hydroxybutyl)piperidine-4-carboxylic acid 100mg

b693815 1-(4-(4-(tert-butyl)phenyl)-4-hydroxybutyl)-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester 100499-85-2 250mg

b693820 butyryl phosphate dilithium salt 500mg

b693825 6-tert-butyl-2,4-xylenol 1879-09-0 5g

b693830 4-(4-n-butylpiperidin-1-yl)butanenitrile 244291-78-9 10mg

b693835 4-butylpiperidine hydrochloride 372195-85-2  10mg

b693840 "2-butyl-4-tetrahydropyranoxy-1-butanol   100mg

b693845 1-benzyl-4-butylpiperidine hydrochloride  25mg

b693850 3-butylphthalide 6066-49-5 1g

b693852 3-butylphthalide-d3 5mg

b693853 3-butylphthalide-d9 5mg

b693855 (1s,5r,6s)-5-sec-butyloxy-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic acid ethyl ester (mixture of diastereomers) 25mg

b693860 3-tert-butylthio-2-carboxypyridine 178811-41-1 500mg

b693865 4-tert-butylpyridine 3978-81-2 5g

b693870 tert-butyl (trimethylsilyl)acetate 41108-81-0 2.5g

b693875 butyl sodium sulfate 1000-67-5 500mg

b693877 butyl sodium sulfate-d9 2.5mg

b693880 "16α-butyloxyprednisolone(budenoside impurity)" 113930-13-5 25mg

b693885 (3r,4s,5r)-butyl 3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylate 1246620-91-6 2.5g

b693890 3-tert-butylthio-2-cyanopyridine 178811-40-0 1g

b693895 butyl potassium sulfate  18687-54-2 500mg

b693897 butyl potassium sulfate-d9 2.5mg

b694000 n-(n-butyl)thiophosphoric triamide 94317-64-3 5g

b694050 8-tert-butyloxycarbonylamino-3,6-dioxaoctanoic acid 108466-89-3 250mg

b699115 2-o-tert-butyldimethylsilyl-1-o-benzoyl c2 ceramide 5mg

b699300 2-tert-butyl-4-hydroxyanisole  88-32-4 100mg

b699302 2-tert-butyl-4-hydroxyanisole-d3  5mg

b699830 n-tert-butyloxycarbonylamino ku-0058948  874116-49-1 25mg

b699900 n-tert-butyloxycarbonyl-l-γ-glutamyl-l-glutamic acid 1-benzyl 21,25-dimethyl ester 935441-43-3 250mg

b699920 n-tert-butyloxycarbonyl glutathione dimethyl diester 120033-58-1 5mg

b699940 n-tert-butyloxycarbonyl glutathione dimethyl diester disulfide dimer 566172-19-8 10mg

b699960 p-t-butylphenyl diphenyl phosphate 981-40-8 1g

b740000 2-tert-butyl-4-thiazolecarboxaldehyde 937663-81-5 250mg

b740005 2-tert-butyl-4-thiazolecarboxylic acid ethyl ester 1197010-34-6 1g

b750000 tert-butyl n-tosyloxycarbamate 105838-14-0 1g

b750100 butyl triacontanoate 105025-97-6 10mg

b750150 n-butyl vinyl ether (stabilized with 0.01% koh) 111-34-2 10ml

b750200 tert-butyl vinylsulfonylcarbamate  452341-63-8 500mg

b754500 (s)-3-butyn-2-amine 54164-69-1 25mg

b754505 3-butyn-1-amine 14044-63-4 100mg

b755007 2-butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4 688790-78-5 10mg

b755027 2-butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, diacetate 1020719-23-6 10mg

b755100 2-butyn-1-ol 764-01-2 10g

b755295 3-butynyl methanesulfonate 72486-09-0 1g

b755300 3-butynyl methanethiosulfonate 1170318-61-2 10mg

b755400 3-butynyl tosylate 23418-85-1 100mg

b755450 butyraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone 1527-98-6 1g

b755452 butyraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone-d3 259824-54-9 5mg

b759497 γ-butyrobetaine-d9 479677-53-7 5mg

b759500 γ-butyrobetaine hydrochloride  6249-56-5  1g

b759502 γ-butyrobetaine-d9 hydrochloride  85806-17-3 5mg

b760996 γ-butyrolactone-d6 50mg

b760997 γ-butyrolactone-13c4 848486-92-0 0.5mg

b760998 γ-butyrolactone-d4 25mg

b761010 butyrolactone 3 778649-18-6 5mg

b802500 butyronitrile diethyl malonate 63972-18-9 2.5g

b802505 butyrophenone 495-40-9 5g

b802515 n-butyroyl phytosphingosine 409085-57-0 5mg

b802525 (2s,3r,4e)-2-butyrylamino-4-decene-1,3-diol 850264-01-6 1mg

b802550 (2s,3r,4e)-2-butyrylamino-4-hepten-1,3-diol 1mg

b802600 (2s,3r,4e)-2-butyrylamino-4-tetradecene-1,3-diol 1mg

b802700 (r)-butyryl carnitine chloride 162067-50-7 100mg

b802702 (r)-butyryl carnitine-d5 chloride 1mg

b802703 (r)-butyryl carnitine-d5 1mg

b802800 s(-)-bzm 84226-04-0 10mg

b806945 n-tert-butoxycarbonyl-4-(acrylanilido)piperidine 25mg

b807000 n-tert-butoxycarbonyl-4-anilinopiperidine 125541-22-2 250mg

b807002 n-tert-butoxycarbonyl-4-anilinopiperidine-d5 10mg

b807020 1-butyl-3-[[4-[2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl] sulfonyl urea 38160-73-5 50mg

b807030 6-butylchrysene 6901-71-9 5mg

b807040 (2s,3r)-n-(tert-butyloxycarbonyl)-o-(tert-butyl)dimethylsilyl-3,4-dehydro-pyroglutaminol 81658-27-7 50mg

b807050 (2s,3r)-n-(tert-butyloxycarbonyl)-o-(tert-butyl)dimethylsilyl-3,4-dehydro-3-methyl-pyroglutaminol 10mg

b807060 (2s)-n-(tert-butyloxycarbonyl)-o-(tert-butyl)dimethylsilyl-pyroglutaminol 81658-26-6 100mg

b807700 (3r)-n-(tert-butyloxycarbonyl)-3-methyl-l-glutamic acid 910548-26-4 1mg

b807780 (2s,3r)-n-(tert-butyloxycarbonyl)-3-methyl-5-oxo-pyrrolidinecarboxylic acid  910548-25-3 2.5mg

b807860 (2s,3r)-n-(tert-butyloxycarbonyl)-3-methyl-pyroglutaminol 910548-24-2 5mg

b807865 butyl pyroglutamate 4931-68-4 5g

b807880 tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate 98946-18-0 10g

b807900 4-tert-butoxycarbonylaminobut-2-enoic acid ethyl ester 510729-27-8 250mg

b808000 12-(tert-butoxycarbonylamino)dodecylamine 109792-60-1 1g

b809000 n-tert-butoxycarbonyl ω-hydroxy norfentanyl 5mg

b809095 (3s,5r)-rel-1-tert-butyl 3-methyl 5-(((benzyloxy)carbonyl)amino)piperidine-1,3-dicarboxylate 191544-78-2 25mg

b809100 9-n-butylfluorene 3952-42-9 250mg

b809105 butyl 3-formylcrotonate (e/z mixture) 40212-97-3 500mg

b809107 butyl 3-formylcrotonate-d9 (e/z mixture) 2.5mg

b809110 3”-o-tert-butyl-2’-deoxymugineic acid tert-butyl diethyl ester 958350-41-9 1mg

b809115 (3s,5r)-1-tert-butyl 3-methyl 5-(((benzyloxy)carbonyl)amino)piperidine-1,3-dicarboxylate 1448902-04-2 5mg

b809120 (2s)-2-tert-butyloxy-butanedioic acid tert-butyl ethyl ester 958350-60-2 100mg

b809125 tert-butyl ((3r,4s)-4-phenethylpyrrolidin-3-yl)carbamate 1260602-53-6 5mg

b809130 tert-butyl ((3r,4s)-4-((s)-2-oxocyclopentyl)pyrrolidin-3-yl)carbamate 

b809135 tert-butyl ((3r,4r)-4-methylpyrrolidin-3-yl)carbamate 107610-69-5 10mg

b809140 tert-butyl ((3r,4s)-4-methylpyrrolidin-3-yl)carbamate 1334481-84-3 5mg

b809145 tert-butyl ((2r,3r)-2-(o-tolyl)pyrrolidin-3-yl)carbamate 5mg

b809150 "(2s,3r)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)pyrrolidine-2-carboxylic acid  2.5mg

b809155 tert-butyl ((3r,5s)-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-3-yl)carbamate 1264243-41-5 5mg

b809160 tert-butyl ((3r,5r)-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-3-yl)carbamate 1009335-43-6 5mg

b809165 tert-butyl ((3s,5s)-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-3-yl)carbamate 663948-85-4 10mg

b809170 "tert-butyl ((2r,3as)-4-oxo-1,2,3,3a,4,5-hexahydropyrrolo[1,2-a]quinoxalin-2-yl)

carbamate" 5mg

b809175 (3r,4s)-tert-butyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 1428776-56-0 10mg

b809180 (3s,4s)-tert-butyl 3-amino-4-fluoropyrrolidine-1-carboxylate 1363382-79-9 25mg

b809185 "(3r,4s)-tert-butyl 3-amino-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate  121242-20-4 25mg

b809190 (3r,4s)-tert-butyl 3-amino-4-(3-bromophenyl)pyrrolidine-1-carboxylate 1357072-94-6 25mg

b809195 "tert-butyl(3-(5-(4-aminophenylsulfonamido)-6-methoxypyrazin-2-yl)propyl)carbamate" 10mg

b809200 n-tert-butyloxycarbonyl-l-aspartic acid β-tert-butyl ester 1676-90-0 2.5g

b809300 tert-butyl phenyl carbonate 6627-89-0 5g

b809320 4-butylresorcinol 18979-61-8 1g

b809350 3-(p-tert-butylphenyl)isobutylaldehyde 80-54-6 1g

b809500 tert-butyl 1,2,3,6-tetrahydro-1-pyridinecarboxylate 85838-94-4 500mg

b809505 mono-tert-butyl terephthalate 20576-82-3 1g

b809550 2-butyltoluene 1595-11-5 1g

b809700 2-(3-butynyloxy)tetrahydro-2h-pyran  40365-61-5 2.5g

b809750 3-butyn-1-ol 927-74-2 25g

b810000 butyric anhydride 106-31-0 50ml

b810500 butyrylthiocholine iodide 1866-16-6  "10g

b810510 butyryl chloride 141-75-3 5g

b810550 bx-795 702675-74-9 10mg

b810600 bx-912 702674-56-4 5mg