trc列表-盛世平台

客户服务热线

021-58387065

在线客服
欢迎来到子起生物科技有限公司!
特色产品详情
盛世平台首页>特色产品>
trc列表
来源:本站 2017-05-03

b101010 δ6,7-baccatin iii 158830-50-3 5mg

b101030 baccatin vi 57672-79-4 5mg

b101500 bacampicillin hydrochloride  37661-08-8  50mg

b106500 bacitracin (>80%) 1405-87-4 10g

b106502 bacitracin deuterated 2.5mg

b106505 bacitracin zinc 1405-89-6 100mg

b106530 bacitracin f (~75%) 22601-63-4 0.5mg

b107990 (r)-baclofen 69308-37-8 10mg

b107995 (s)-baclofen 66514-99-6 10mg

b108000 baclofen 1134-47-0 1g

b108002 baclofen-d4 1mg

b108003 baclofen-d4 (major) 70155-52-1 1mg

b108300 bacoside a3 157408-08-7 1mg

b109050 bafetinib 859212-16-1 1mg

b115250 baicalein monohydrate 352000-07-8 500mg

b115255 baicalin 21967-41-9 1g

b115410 (s)-bakuchiol 10309-37-2 5mg

b115500 balanol 63590-19-2 10mg

b115700 balipramine hydrochloride (impurity) 58262-51-4 500mg

b115702 balipramine hydrochloride-d6 (impurity) 2.5mg

b116000 balofloxacin dihydrate 151060-21-8 10mg

b116295 balsalazide disodium dihydrate 150399-21-6 10mg

b116297 balsalazide-d3 disodium salt 1mg

b116300 balsalazide 80573-04-2 10mg

b116302 balsalazide-d3 1mg

b116305 balsalazide methyl ester 10mg

b116310 balsalazide 3-isomer 1242567-09-4 1mg

b116315 balsalazide isopropyl ester 1346606-13-0 5mg

b116320 balsalazide 3-isomer 2,3’-dimethyl ester 1mg

b117500 bambuterol hydrochloride 81732-46-9 25mg

b117502 bambuterol-d9 hydrochloride 1mg

b117515 bambuterol monocarbamate 81732-52-7  5mg

b117900 bamethan hemisulfate salt 5716-20-1 100mg

b118000 baquiloprim 102280-35-3 10mg

b118002 baquiloprim-d6 1228182-50-0 1mg

b118660 bardoxolone 218600-44-3 5mg

b118672 barium carbonate-13c  51956-33-3  1g

b118690 baricitinib 1187594-09-7 5mg

b118700 barnidipine hydrochloride 104757-53-1  10mg

b118702 barnidipine-d4 hydrochloride 1mg

b118710 barnol 2151-18-0 25mg

b118720 basic blue 66 12221-38-4 25mg

b118760 batimastat 130370-60-4 5mg

b118762 batimastat-d3 1mg

b118790 bay 11-7082 19542-67-7 10mg

b118795 bay 11-7085 196309-76-9 25mg

b118800 bay 60-6583 910487-58-0 10mg

b118802 bay 60-6583-13c2,15n 1mg

b118805 bay 57-1293 348086-71-5 5mg

b118920 bay 41-2272 256376-24-6 10mg

b119000 bay 60-7550 439083-90-6 2.5mg

b119060 bay 80-6946 1032568-63-0 5mg

b119100 bb-k 6  50866-72-3 10mg

b119120 bb-k31 50896-99-6 2.5mg

b119230 beauvericin 26048-05-5 1mg

b119400 beclamide 501-68-8 2.5g

b119500 beclotiamine hydrochloride 7275-24-3  250mg

b119540 (αs,βr)-bedaquiline  843663-66-1 10mg

b119550 bedaquiline (mixture of diastereomers) 654655-80-8 10mg

b119552 bedaquiline-d6 (mixture of diastereomers) 1mg

b119555 (αr,βs)-rel-bedaquiline 654653-93-7 5mg

b119572 bedoradrine-d6 1mg

b119580 behenic acid 112-85-6 10g

b119585 behenic acid ethyl ester 5908-87-2 1g

b119587 behenic acid ethyl-d5 ester 25mg

b119600 benactyzine hydrochloride 57-37-4 5g

b119670 belleau's reagent 88816-02-8 5g

b119740 benzaldehyde 100-52-7 25g

b119742 benzaldehyde-d5 14132-51-5 100mg

b119745 (3r)-benazepril hydrochloride 215447-89-5 5mg

b119750 benazepril hydrochloride 86541-74-4 25mg

b119752 benazepril-d5 1mg

b119753 benazepril-d5 hydrochloride 1279026-26-4 1mg

b119755 benazepril acyl-β-d-glucuronide 1mg

b119756 benazepril-d5 acyl-β-d-glucuronide 1mg

b119757 benazepril tert-butyl ester-d5 1356010-96-2 1mg

b119758 (2r,3’s) benazepril tert-butyl ester-d5 1356841-36-5 1mg

b119760 benazeprilat 86541-78-8 5mg

b119762 benazeprilat-d5 1mg

b119765 benazeprilat benzyl ester analogue, trifluoroacetic acid salt 1356578-34-1 1mg

b119766 1’-epi-benazeprilat benzyl ester analogue, trifluoroacetic acid salt 1356930-99-8 1mg

b119770 benazeprilat acyl-β-d-glucuronide 1mg

b119772 benazeprilat-d5 acyl-β-d-glucuronide 1mg

b119775 1’-epi-benazeprilat acyl-β-d-glucuronide 1240792-52-2 1mg

b119780 benazepril acyl-β-d-glucuronide allyl ester 1mg

b119785 ent-benazepril 131064-75-0 5mg

b119787 ent-benazepril-d5 1mg

b119790 benazeprilat acyl-β-d-glucuronide dibenzyl ester 1mg

b119795 1’-epi-benazeprilat acyl-β-d-glucuronide dibenzyl ester 1mg

b119800 benazeprilat benzyl ester (glycine)tert-butyl ester 1356838-13-5 1mg

b119805 1’-epi-benazeprilat benzyl ester (glycine)tert-butyl ester 1356011-61-4 1mg

b119810 benazepril ethyl ester hydrochloride 25mg

b119815 benazepril ethyl ester 103129-58-4 0.5mg

b119820 benazeprilat ethyl ester hydrochloride 5mg

b119822 benazeprilat ethyl-d5 ester hydrochloride 1mg

b119825 benazeprilat ethyl tert-butyl diester 859635-53-3 10mg

b119830 (1r,3s)-benazepril hydrochloride  86541-77-7 10mg

b119835 rel-(1s,3r)-benazepril hydrochloride 1mg

b119850 benazepril tert-butyl ester 109010-61-9 250mg

b119900 bendiocarb  22781-23-3 1g

b120100 benfluralin 1861-40-1 250mg

b120125 benocyclidine-d10 5mg

b120150 benoxaprofen glucuronide 67472-42-8 1mg

b120200 benquinox 495-73-8 250mg

b120500 benserazide hydrochloride 14919-77-8 10mg

b120502 benserazide-d3 hydrochloride 1mg

b120580 bentazon 25057-89-0 100mg

b120582 bentazon-13c6 10mg

b120585 benz[a]anthracen-3-ol 4834-35-9 10mg

b120587 benz[a]anthracen-3-ol-d11 (major) 1mg

b120590 benzanthrone 82-05-3 5g

b120600 benzenesulfinic acid sodium salt 873-55-2 10g

b120725 r-5-(2-benzenesulphonylethenyl)-3-(n-methylpyrrolidin-2-ylmethyl)-1h-indole 180637-89-2 5mg

b121000 benzidine, 95% 92-87-5 1g

b121700 (1s,3r)-1-benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-(2-chloro-acetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1h-b-carboline-3-carboxylic acid methyl ester 629652-40-0 250mg

b121900 benzo[c]phenanthrene 195-19-7 10mg

b121902 benzo[c]phenanthrene-d5 2.5mg

b122000 n-benzoyl-o,α-dimethyl-dl-tyrosine 118024-43-4 100mg

b122100 n-benzoyl-o,α-dimethyl-d-tyrosine methyl ester 172168-14-8 25mg

b122200 n-benzoyl-o,α-dimethyl-d-tyrosyl-n-cyclohexyl-l-phenylalaninamide 172168-08-0 50mg

b122800 2-benzoylpyrrole 7697-46-3 1g

b122820 2-benzoylpyrrole methanetricarboxylic acid 1,1,1-triethyl ester 136116-84-2 250mg

b123480 o-bis(2-aminoethoxy)benzene 42988-85-2 100mg

b123500 bapta 85233-19-8 250mg

b123505 bapta-tetracesium salt 480436-84-8 1g

b123510 bapta-tetrapotassium salt 73630-08-7 1g

b123700 bapta-am 126150-97-8 25mg

b124500 bapta-apm 352000-08-9 2.5mg

b124670 bis(o-ethylbenzylamine) catechol dihydrochloride  340963-59-9 10mg

b124675 bis(o-(n-benzyl-n-(1,1-dimethylethoxy)carbonyl-ethylamine)) catechol 10mg

b124680 bis(o-(n-benzyl-n-(1,1-dimethylethoxy)carbonyl-ethylamine)) catechol 25mg

b127500 bapta-tmfm 96315-11-6 10mg

b127520 bapta-tetramethyl ester 125367-34-2 1g

b129125 barium cis-epoxy-succinate 36170-34-0 1g

b129247 bazedoxifene-d4 1133695-49-4 10mg

b129250 bazedoxifene acetate 198481-33-3 10mg

b129252 bazedoxifene-d4 acetate 1133695-49-4 10mg

b129265 bazedoxifene bis-β-d-glucuronide 328933-67-1 5mg

b129270 bazedoxifene 4’-β-d-glucuronide 328933-64-8 1mg

b129275 bazedoxifene 5-β-d-glucuronide 328933-56-8 1mg

b129280 bazedoxifene n-oxide 1174289-22-5 5mg

b129282 bazedoxifene-d4 n-oxide 10mg

b129340 bctc 393514-24-4 5mg

b129450 bd 1008 dihydrobromide 138356-09-9 10mg

b129452 bd 1008-d5 dihydrobromide 1mg

b129470 bd 1063 dihydrochloride 206996-13-6 10mg

b129472 bd 1063-d8 dihydrochloride 1mg

b129500 bdp 37 191744-13-5 5mg

b131000 beclomethasone 4419-39-0 25mg

b131002 beclomethasone-d5 1mg

b131005 beclomethasone-?17,20 21-aldehyde 1174035-77-8 10mg

b131007 beclomethasone-?17,20-d3 21-aldehyde 0.5mg

b131015 beclomethasone 21-acetate 17-propionate 5534-08-7 1mg

b131020 beclomethasone 21-butyrate 17-propionate 1mg

b131030 beclomethasone dipropionate 5534-09-8 250mg

b131032 beclomethasone dipropionate-d10 1mg

b131035 beclomethasone 11,21-ditrifluoroacetate  10mg

b131050 beclomethasone 17-propionate 5534-18-9 2.5mg

b131052 beclomethasone 17-propionate-d5 1mg

b131055 beclomethasone 21-propionate 69224-79-9 2.5mg

b131057 beclomethasone 21-propionate-d5 1mg

b131065 beclomethasone 17-valerate 52619-18-8 10mg

b131075 beclomethasone 11,17,21-tripropionate 100mg

b131100 befunolol 39552-01-7 25mg

b131102 befunolol-d7 2.5mg

b131150 behenamide 3061-75-4  1g

b131200 belamcandol b  137786-94-8 5mg

b131300 belotecan hydrochloride 213819-48-8 10mg

b131302 belotecan-d7 hydrochloride 1mg

b131400 belinostat 414864-00-9 10mg

b131500 bemotrizinol 187393-00-6 25mg

b131600 benafentrine 35135-01-4 5mg

b131900 benalaxyl 71626-11-4 1g

b131902 benalaxyl-d5 2.5mg

b131905 (r)-benalaxyl 98243-83-5 50mg

b131907 (r)-benalaxyl-d5 2.5mg

b132200 bencarbazone 173980-17-1 10mg

b132480 bendamustine bis-mercapturic acid 956344-34-6 5mg

b132482 bendamustine bis-mercapturic acid-d6 1mg

b132500 bendamustine hydrochloride 3543-75-7 10mg

b132502 bendamustine-d6 (major) hydrochloride 1mg

b132510 bendamustine isopropyl ester 1mg

b132515 bendamustine deschloro dimer impurity 25mg

b132520 bendamustine dimer impurityreplaces b132525 1228551-91-4 1mg

b132525 bendamustine dimer impurity dihydrochloridediscontinued see b132520 1mg

b132530 bendamustine dimer 2’-allyl ester 10mg

b132600 bendazac 20187-55-7 5g

b133500 rac bendroflumethiazide 73-48-3 100mg

b133502 rac bendroflumethiazide-d5 1330183-13-5 2.5mg

b133505 (r)-bendroflumethiazide 1087345-31-0 50mg

b133510 (s)-bendroflumethiazide 1245935-40-3 50mg

b133515 6-destrifluoromethyl-5-trifluoromethyl bendroflumethiazide (impurity) 10mg

b133517 6-destrifluoromethyl-5-trifluoromethyl bendroflumethiazide-d5 (impurity) 1mg

b135000 benfluorex hydrochloride 23642-66-2 25mg

b136000 benfotiamine 22457-89-2 100mg

b136002 benfotiamine-d5 1mg

b136100 benfuracarb, 90% 82560-54-1 250mg

b157490 (-)-α-benidipine 129262-07-3 1mg

b157495 (+)-α-benidipine 129262-08-4 5mg

b157500 rac benidipine hydrochloride  91599-74-5 100mg

b157502 rac benidipine-d5 hydrochloride 1mg

b161380 benomyl 17804-35-2 5g

b161400 benoxinate hydrochloride  5987-82-6 1g

b161500 benproperine phosphate 19428-14-9 1g

b165300 benoxaprofen 51234-28-7 1mg

b165302 benoxaprofen-13c,d3 1329840-53-0 2.5mg

b165700 benorilate 5003-48-5 1g

b166000 bensulide 741-58-2 250mg

b183400 11h-benz[bc]aceanthrylene 202-94-8 5mg

b183402 11h-benz[bc]aceanthrylene-d12 1mg

b183405 benz[l]aceanthrylene 211-91-6 2.5mg

b183407 benz[l]aceanthrylene-d12 1mg

b183540 benz[j]aceanthrylen-2(1h)-one and benz[e]aceanthrylen-6(5h)-one 10mg

b183542 benz[j]aceanthrylen-2(1h)-one13c2 and benz[e]aceanthrylen-6(5h)-one13c2 2.5mg

b183543 benz[j]aceanthrylen-2(1h)-one13c2,d2 and benz[e]aceanthrylen-6(5h)-one13c2,d2 1mg