trc列表-盛世平台

客户服务热线

021-58387065

在线客服
欢迎来到子起生物科技有限公司!
特色产品详情
盛世平台首页>特色产品>
trc列表
来源:本站 2017-05-04

a656502 2,3’-anhydrothymidine-d3 1mg

a658265 1,6-anhydro-2-o-p-toluenesulfonyl-β-d-glucopyranose 3868-05-1 100mg

a658275 1,6-anhydro-4-o-p-toluenesulfonyl-β-d-glucopyranose 23643-29-0 100mg

a658750 1,6-anhydro-2,3,4-tri-o-benzyl-β-d-glucopyranose 10548-46-6 1g

a658760 2,6-anhydro-3,4,5-trideoxy-5-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-d-threo-hexonic acid 603130-25-210mg

a659750 anhydro vinblastine disulfate salt 81165-17-5 5mg

a659752 anhydro vinblastine-d3 disulfate salt 1mg

a659755 anhydrovinblastine n’b-oxide sulfate salt 2.5mg

a659760 3',4'-anhydro vincristine ditartrate 2.5mg

a659780 1,4-anhydro-d-xylitol 53448-53-6 100mg

a659790 1,5-anhydro-d-xylitol 39102-78-8 25mg

a659795 1,5-anhydro-d-xylitol triacetate 10mg

a659800 anilazine 101-05-3 100mg

a659802 anilazine-d4 1mg

a662475 aniline 62-53-3 10g

a662477 aniline-d5 4165-61-1 100mg

a662478 aniline-13c6 100849-37-4 25mg

a662479 aniline-d7(discontinued, see a662477) 14545-23-4 250mg

a662500 aniline β-d-glucuronide 92117-30-1 1mg

a662502 aniline-d5 β-d-glucuronide 1mg

a663300 2-anilinoacetamide 21969-70-0 1g

a663390 p-anilinoaniline 101-54-2 25g

a663680 4-anilino-1-benzylpiperidine 1155-56-2 10mg

a663730 8-(4-anilino) bodipy 321895-93-6 1mg

a663752 4-anilinomethylenepentenedioic acid-d5 5-methyl ester 10mg

a663950 4-anilino-4-oxobutanoic acid 102-14-7 1g

a663952 4-anilino-4-oxobutanoic acid-d5 840529-98-8 1mg

a664000 4-anilinopiperidine 23056-29-3 1mg

a664500 6-anilino-5,8-quinolinedione 91300-60-6 25mg

a672500 3-anilino-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile,(mixture of cis/trans isomers) 30078-48-9 1g

a672700 anipamil hydrochloride 10mg

a672702 anipamil-d25 hydrochloride 10mg

a672800 aniracetam 72432-10-1 100mg

a673000 anidulafungin 166663-25-8 10mg

a673200 anisaldehyde 123-11-5 50g

a673202 anisaldehyde-13c 95537-93-2 50mg

a673203 4-anisaldehyde-13c6 1189441-55-1 50mg

a673300 p-anisic acid 100-09-4 1g

a673480 anisindione 117-37-3 1g

a673500 m-anisidine 536-90-3 25g

a673505 p-anisidine 104-94-9 10g

a673520 o-anisidine 90-04-0 25g

a673522 o-anisidine-d7 1219803-70-9 5mg

a673900 anisole 100-66-3 250g

a673902 anisole-13c6 152571-52-3 5mg

a673935 4-anisonitrile 874-90-8 1g

a673950 3-p-anisoyl acacetin 874519-13-8 2.5mg

a673960 anisotropine methylbromide 80-50-2 1g

a673980 p-anisyl ethyl ether 55249-73-5 2.5g

a674000 3-(p-anisyl)-6-hydrazinopyridazine 18772-76-4 100mg

a674005 o-anisylhydrazine 18312-46-4 1g

a674015 p-anisylidenephthalide 4767-61-7 500mg

a674025 2-p-anisyl-2-propanol 7428-99-1 1g

a674027 2-p-anisyl-2-propanol-d6 400865-61-4 5mg

a674035 3,4-o-p-anisylideneclindamycin hydrochloride 25908-42-3 100mg

a674040 3,4-o-p-anisylideneclindamycin palmitate hydrochloride 25670-17-1 100mg

a674050 p-anisylpyridazone 2166-33-8 500mg

a674055 6-p-anisidino-m-anisic acid 56980-14-4 1g

a675500 annamycinol 0.5mg

a678250 l-anserine nitrate salt 10030-52-1 1mg

a678300 ansamitocin p-3 66547-09-9 5mg

a678352 anteisoheneicosanoic acid-d3 2.5mg

a678400 anthracene 120-12-7 1g

a678402 anthracene-13c6 189811-60-7 5mg

a678403 anthracene-d10 10mg

a678405 antazoline hydrochloride 2508-72-7 1g

a678407 antazoline-d5 hydrochloride 1mg

a678410 antazoline phosphate 154-68-7 1g

a678415 antalarmin (hydrochloride) 220953-69-5 10mg

a678420 2-anthraceneacetic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester 5mg

a678425 9-anthraceneacetic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester 1253107-42-4 10mg

a678435 9-anthracenepropanoic acid 41034-83-7 5mg

a678440 9-anthracenepropanoic acid ethyl ester 109690-74-6 100mg

a678450 9-anthracenepropan-1’-one 1’-(4’-methylbenzene) 2.5mg

a678500 rac-1-anthracen-2-yl-ethanol 22371-34-2 50mg

a678505 9-anthracenylmethyl chloride 24463-19-2 5g

a678510 2-anthracenylmethyl methanesulfonothioate 10mg

a678515 9-anthracenylmethyl methanesulfonothioate 25mg

a678700 anthragallol 602-64-2 1g

a679200 anthralin 1143-38-0 1g

a679245 anthraquinone 84-65-1 100g

a679247 anthraquinone-d8 10439-39-1 10mg

a679250 2,3-anthraquinonedicarboxylic acid 27485-15-0 1g

a679280 anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt monohydrate 153277-35-1 10g

a679282 2-anthraquinonesulfonic acid sodium salt-d7 2.5mg

a679300 anthrarufin 85% 117-12-4 2.5g

a679600 anthrone 90-44-8 25g

a679750 anthrose 769959-88-8 1mg

a684980 9-anthryl methacrylate 32468-70-5 1g

a685000 9-anthrylmethyl methacrylate 31645-35-9 250mg

a697400 antiblaze v6 38051-10-4 25mg

a697402 antiblaze v6-d16 1mg

a697490 anticefepime 97164-57-3 25mg

a697495 antimycin a1b 116095-18-2 10mg

a697500 antipyrine 60-80-0 1g

a697502 antipyrine-d3 65566-62-3 10mg

a697800 antrafenine dihydrochloride 55300-30-6 5mg

a697802 antrafenine-d8 dihydrochloride 1mg

a698000 aoi 987 846022-21-7 5mg

a699000 aoz-hn 1367242-84-9 250mg

a699002 aoz-hn-d4 2.5mg

a710000 ap-18 55224-94-7 5mg

a710005 ap 26113 1197958-12-5 1mg

a710500 apadenoson

(discontinued) 250386-15-3 2.5mg

a710502 apadenoson-d5 1mg

a726100 apafant 105219-56-5 1mg

a726102 apafant-d8 1185101-22-7 1mg

a726105 6-apa flucloxacillin 10mg

a726110 apaziquone 114560-48-4 2.5mg

a726150 apatinib 811803-05-1 10mg

a726152 apatinib-d8 hydrochloride 1mg

a726160 apatinib 25-n-oxide dihydrochloride 5mg

a726162 apatinib-d8 25-n-oxide hydrochloride 1mg

a726205 5-eapb hydrochloride 2.5mg

a726260 (+)-aphidicolin 38966-21-1 2.5mg

a726300 apicidin 183506-66-3 2.5mg

a726500 apigenin 520-36-5 100mg

a726502 apigenin-d5 (major) 263711-74-6 1mg

a726505 apigenin 7-glucuronide 29741-09-1 1mg

a726507 apigenin-d5 7-glucuronide 1mg

a726550 apiin 26544-34-3 1mg

a726600 apilimod 541550-19-0 100mg

a726602 apilimod-d3 5mg

a726650 d-apiose 639-97-4 5mg

a726652 dl-apiose-1-13c 5mg

a726653 dl-apiose-2-13c 5mg

a726655 l-apiose 6477-44-7 25mg

a726670 apioline 523-80-8 25mg

a726700 apixaban 503612-47-3 50mg

a726702 apixaban-13c, d3 1261393-15-0 2.5mg

a726703 apixaban-d3 1131996-12-7 5mg

a727060 β-apo-8'-carotenal 1107-26-2 1g

a727200 apocynin 498-02-2 1g

a727400 apogossypolone 886578-07-0 5mg

a727495 (r)-(-)-apomorphine 58-00-4 25mg

a727500 (r)-apomorphine hydrochloride hemihydrate 41372-20-7 25mg

a727502 (r)-apomorphine-d3 hydrochloride 1mg

a727503 (r)-apomorphine-d5 hydrochloride (major) 76787-63-8 1mg

a727510 (r)-apomorphine β-d-glucuronide 2.5mg

a727515 (r)-apomorphine-10-sulfate potassium salt 1mg

a729000 aposcopolamine 535-26-2 10mg

a729005 aposcopolamine hydrochloride salt

see: a729000 890416-03-2 10mg

a729035 α-apo-oxytetracycline 18695-01-7 2.5mg

a729036 β-apo-oxytetracycline 18751-99-0 2.5mg

a729040 apoterramycin (an alpha-beta mixture) 2869-27-4 2.5mg

a729050 apoatropine 500-55-0 250mg

a729052 apoatropine-d5 1mg

a729245 cis-apovincamine 4880-92-6 1mg

a729247 cis-apovincamine-d3 2.5mg

a729250 apovincaminic acid hydrochloride salt 72296-47-0 50mg

a729252 apovincaminic acid-d4 2.5mg

a729255 apovincaminic acid ethyl ester n-oxide 109741-24-4 25mg

a729400 apraclonidine hydrochloride 73218-79-8 10mg

a729600 apramycin sulfate 65710-07-8 100mg

a729700 apremilast 608141-41-9 5mg

a729702 apremilast-d5 1258597-47-5 1mg

a729785 (r,r,r)-aprepitant 1148113-53-4 25mg

a729790 ent-aprepitant 172822-29-6 25mg

a729792 ent-aprepitant-13c15n2 10mg

a729800 aprepitant 170729-80-3 5mg

a729802 aprepitant-13c2,d2 (major) 1mg

a729803 aprepitant-d4 1133387-60-6 1mg

a729810 aprepitant β-glucuronide sodium salt 1mg

a729815 aprepitant 2,3,4-tri-o-acetyl-β-glucuronide methyl ester 1mg

a729820 aprepitant di-(2,3,4-tri-o-acetyl-β-glucuronide methyl ester) 1mg

a729850 apricoxib 197904-84-0 10mg

a729852 apricoxib-d4 1mg

a729900 aprindine hydrochloride 33237-74-0 25mg

a735430 aprotinin 9087-70-1 25mg

a735440 aq-ra 741 123548-16-3 10mg

a735450 ar-42 935881-37-1 10mg

a735500 arprinocid 55779-18-5 100mg

a735600 d-arabinitol 488-82-4 5g

a735602 d-arabinitol-1-13c 10mg

a735603 d-arabinitol-2-13c 5mg

a735604 d-arabinitol-5-13c 10mg

a735605 d-arabinitol-1,2-13c2 5mg

a735606 d-arabinitol-13c5 5mg

a735610 l-arabinitol 7643-75-6 2.5g

a763800 9-β-d-arabinofuranosyl-2-fluorohypoxanthine 83480-48-2 5mg

a763820 1-α-d-arabinofuranosyl-2-nitro-1h-imidazole 83416-40-4 5mg

a764000 1-β-d-arabinofuranosyluracil 3083-77-0 250mg

a764002 1-β-d-arabinofuranosyluracil-13c,15n2 1mg

a764010 1-β-d-arabinofuranosyluracil 5'-monophosphate 18354-06-8 1mg

a764012 1-β-d-arabinofuranosyluracil-13c,15n2 5'-monophosphate 2.5mg

a764017 1-d-arabinofuranosyluracil-13c,15n2 2',3',5'-tribenzoate (α,β mixture) 5mg

a764175 d-arabinose 28697-53-2 5g

a764176 d-arabinose-1-13c 70849-23-9 25mg

a764177 d-arabinose-2-13c 101615-87-6 10mg

a764178 d-arabinose-3-13c 2.5mg

a764179 d-arabinose-5-13c 139657-60-6 10mg

a764180 l-arabinose 87-72-9 5g

a764182 l-arabinose-1-13c 10mg

a764183 l-arabinose-2-13c 10mg

a764185 dl-arabinose 147-81-9 5g

a764186 d-arabinose-1,2-13c2 10323-20-3 5mg

a764187 d-arabinose-1,3-13c2 2.5mg

a764188 d-arabinose-1,5-13c2 5mg

a764189 d-arabinose-4,5-13c2 2.5mg

a764190 d-arabinose-2,3,4,5-13c4 2.5mg

a764191 d-arabinose-13c5 5mg

a764192 d-arabinose-1-d 77583-92-7 10mg

a764193 d-arabinose-2-d 288846-87-7 10mg

a764194 d-arabinose-5,5'-d 10mg

a764200 d-arabinose phenylhydrazone 28767-74-0 25mg

a764210 d-arabinono-1,4-lactone 2782-09-4 100mg

a764980 arachidic acid methyl ester 1120-28-1 1g

a764982 arachidic acid methyl ester-d3 10mg

a764990 arachidic acid 506-30-9 10g

a764995 arachidic acid n-hydroxysuccinimide ester 69888-87-5 250mg

a765000 arachidonic acid, 99% 506-32-1 25mg

a765001 arachidonic acid,  >90% technical grade 506-32-1 500mg

a765002 arachidonic acid-d11 1mg

a765005 arachidonic acid methyl ester 2566-89-4 100mg

a765007 arachidonic acid methyl ester-d3 5mg

a765010 arachidonic acid n-hydroxysuccinimidyl ester 187224-28-8 5mg

a765020 arachidonyl-2-chloroethylamide 220556-69-4 5mg

a765022 arachidonyl-2-(chloroethyl-d4)amide 1mg

a765030 arachidonylcyclopropylamide 229021-64-1 5mg

a765032 arachidonyl(cyclopropyl-d4)amide 1mg

a765050 2-arachidonyl glycerol (90%) 53847-30-6 2.5mg

a765052 2-arachidonyl glycerol-d5 1215168-37-8 1mg

a765060 arachidonic acid glycidyl ester 439146-24-4 10mg

a765062 arachidonic acid glycidyl ester-d5 1mg

a765080 n-arachidonoyltaurine 119959-65-8 10mg

a765082 n-arachidonoyltaurine-d4 1mg

a765500 ar-ao 14418 487021-52-3 10mg

a765502 ar-ao 14418-d3 5mg

a765550 aranthol maleate 100mg

a765552 aranthol-d3 maleate 5mg

a766000 arbidol 131707-23-8 10mg

a766002 arbidol-d6 5mg

a766005 arbidol sulfoxide 151455-33-3 10mg