trc列表-盛世平台

客户服务热线

021-58387065

在线客服
欢迎来到子起生物科技有限公司!
特色产品详情
盛世平台首页>特色产品>
trc列表
来源:本站 2017-05-04

c580005 clindamycin 2-phosphate 24729-96-2 1g

c580010 clindamycin sulfoxide 22431-46-5 2.5mg

c580015 "clindamycin 3-phosphatediscontinued" 28708-34-1 10mg

c580020 "clindamycin 4-phosphatediscontinued" 54887-30-8 10mg

c580025 clindamycin palmiitate sulfoxide 1123211-65-3 5mg

c580030 "clindamycin 2-phosphate sulfoxid(mixture of diastereomers)" 1228573-90-7 2.5mg

c580035 clindamycin palmitate hydrochloride 25507-04-4 100mg

c580040 clindamycin b 18323-43-8 0.5mg

c580042 clindamycin b-d3 10mg

c580045 clindamycin laurate 763863-68-9 5mg

c580050 clindamycin b 2-phosphate 54887-31-9 1mg

c580052 clindamycin b-d3 2-phosphate 10mg

c580055 clindamycin myristate 1123211-66-4 5mg

c580060 clindamycin 3-palmitate 68225-59-2 100mg

c580065 clindamycin pentadecanoate 1123211-67-5 5mg

c580070 clindamycin b palmitate 68206-99-5 0.5mg

c580075 clindamycin heptadecanoate 1123211-69-7 5mg

c580085 clindamycin stearate 1123211-70-0 5mg

c580090 clindamycin pyrophosphate 10mg

c580100 clinofibrate 30299-08-2 10mg

c581100 clioquinol 130-26-7 1g

c583490 clobetasol  25122-41-2 10mg

c583492 clobetasol-d5 0.5mg

c583500 clobetasol 17-propionate 25122-46-7 250mg

c583502 clobetasol 17-propionate-d5 1mg

c583510 cgp13156 64272-26-0 10mg

c583540 cgp 57380 522629-08-9 5mg

c583550 clobetasone 17-butyrate 25122-57-0 25mg

c583552 clobetasone 17-butyrate-d7 2.5mg

c583800 clocortolone 4828-27-7 0.5mg

c583802 clocortolone-d3 5mg

c583803 clocortolone-13c,d5 10mg

c583810 clocortolone pivalate 34097-16-0 1mg

c583815 clocortolone caproate 4891-71-8 1mg

c583820 clocortolone acetate 4258-85-9 1mg

c584500 (r)-clodinafop 114420-56-3 100mg

c584502 (r)-clodinafop-d4 2.5mg

c584515 clodinafop propargyl 105512-06-9 100mg

c585600 clofenamide "671-95-4" 10mg

c585602 clofenamide-d3 2.5mg

c585615 clofentezine 74115-24-5 1g

c586875 clodronic acid, disodium salt, hydrate 22560-50-5 50mg

c586880 clodronic acid monoisopropyl ester 134757-52-1 10mg

c586890 clofarabine 123318-82-1 10mg

c586900 clofarabine triphosphate 134646-41-6 10mg

c586910 clofibrate 637-07-0 5g

c586912 clofibrate-d4 1189654-03-2 1mg

c586920 clofedanol hydrochloride 511-13-7 50mg

c586922 clofedanol-d5 hydrochloride 5mg

c586925 clofedanol o-β-d-glucuronide 66171-85-5 10mg

c586930 clofibric acid 882-09-7  100mg

c586932 clofibric-d4 acid 1184991-14-7 1mg

c586940 clofibric acid acyl-β-d-glucuronide (90%) 72072-47-0 1mg

c586942 clofibric acid-d4 acyl-β-d-glucuronide 1mg

c586990 clomacran 5310-55-4 100mg

c586992 clomacran-d6 1mg

c586995 clometacin 25803-14-9 25mg

c586997 clometacin-d4 1mg

c587010 clomiphene dimer 10mg

c587015 trans-clomiphene 15690-57-0 2.5mg

c587020 clomethiazolum 533-45-9 100mg

c587025 "clomiphene citrate(cis-trans mixture)" 50-41-9 10g

c587026 cis-clomiphene citrate 7619-53-6 5mg

c587027 "clomiphene-d5 citrate" 1217200-17-3 1mg

c587030 cis-clomiphene hydrochloride 14158-66-8 5mg

c587032 cis-clomiphene-d5 hydrochloride 1mg

c587035 trans-clomiphene hydrochloride 14158-65-7 2.5mg

c587037 trans-clomiphene-d5 hydrochloride 1mg

c587040 clomiphene n-oxide 97642-74-5 25mg

c587042 clomiphene-d5 n-oxide 1mg

c587045 trans-clomiphene citrate 7599-79-3 2.5mg

c587050 clomipramine hydrochloride 17321-77-6 10mg

c587052 clomipramine-d6 hydrochloride 1mg

c587055 clomiphene hydrochloride (e/z mixture) 911-45-5 1g

c587060 clomipramine n-oxide 14171-67-6 2.5mg

c587062 clomipramine-d6 n-oxide 1mg

c587120 clonidine 4205-90-7 100mg

c587130 clonidine hydrochloride 4205-91-8 100mg

c587132 clonidine-d4 hydrochloride 67151-02-4 1mg

c587140 chlonixin 17737-65-4 100mg

c587142 chlonixin-d6 1mg

c587160 clopamide 636-54-4 10mg

c587162 clopamide-d6 10mg

c587190 trans-clopenthixol 1mg

c587192 trans-clopenthixol 1mg

c587195 (s)-cloperastine 132301-89-4 100mg

c587200 rac clopidogrel [(tert-butylcarbonyl)oxy]methyl ester 10mg

c587205 (r)-cloperastine 132301-91-8 100mg

c587220 rac-clopidogrel carboxylic acid hydrochloride 1015247-88-7  25mg

c587227 clopidogrel amide-d4 1mg

c587230 r-clopidogrel carboxylic acid 324757-50-8 1mg

c587235 clopidogrel carboxylic acid hydrochloride 144750-42-5  5mg

c587240 "clopidogrel carboxylic aciddiscontinued see c587235" 144457-28-3 5mg

c587242 rac-clopidogrel-d4 carboxylic acid 1246814-52-7 1mg

c587245 clopidogrel acyl-β-d-glucuronide 1mg

c587249 rac-clopidogrel-d3 hydrogen sulfate 5mg

c587250 s-(+)-clopidogrel hydrogen sulfate 120202-66-6 100mg

c587251 r-(-)-clopidogrel hydrogen sulfate 120202-71-3 1mg

c587252 rac clopidogrel-d4 hydrogen sulfate 1mg

c587253 rac clopidogrel-13c,d3 hydrogen sulfate 1246814-55-0 2.5mg

c587254 rac clopidogrel-d7 hydrogen sulfate 1mg

c587255 "trans-clopidogrel-mp derivative(mixture of diastereomers)" 0.5mg

c587256 "cis-clopidogrel-mp derivative(pair of enantiomers) " 0.25mg

c587257 "trans-clopidogrel-mp-13c,d3 derivative(mixture of diastereomers)" 0.5mg

c587258 "cis-clopidogrel-mp-13c,d3 derivative(pair of enantiomers)" 0.25mg

c587260 clopidogrel related compound b 144750-52-7 10mg

c587265 "trans-clopidogrel thiol metabolite(mixture of diastereomers)" 767612-34-0 1mg

c587267 "trans-clopidogrel-d3 thiol metabolite(mixture of diastereomers)" 1mg

c587270 "cis-clopidogrel thiol metabolite(mixture of diastereomers)discontinued" c587275 "trans-clopidogrel-mp ethyl ester derivative(mixture of diastereomers)" 1331383-19-7 5mg

c587277 "trans-clopidogrel-mp-13c,d3 ethyl ester derivative(mixture of diastereomers)" 1331383-23-3 1mg

c587280 "rac-clopidogrel-mp endo derivative" 1346598-12-6 2.5mg

c587282 "rac-clopidogrel-mp endo derivative-13c,d3" 1346597-76-9 1mg

c587285 clopidol 2971-90-6 1g

c587290 s-clopidogrel n-methyl impurity 2.5mg

c587295 cloprednol 5251-34-3 2.5mg

c587300 cloprostenol  40665-92-7 10mg

c587305 "cis-clopidogrel glutathione disulfide(mixture of diastereomers)" 1118605-95-0 2mg

c587310 "cis-clopidogrel l-cysteine disulfide(mixture of diastereomers)" 2mg

c587315 "cis-clopidogrel n-acetyl-l-cysteine disulfide(mixture of diastereomers)" 2mg

c587320 clopidogrel carboxylic acid [methyl (r)-o-chloromandelate] ester 2.5mg

c587322 rac clopidogrel-d9 hydrogen sulfate 1mg

c587325 (5z)-rel-cloprostenol sodium 55028-72-3 2.5mg

c587330 d-cloprostenol sodium salt  62561-03-9 5mg

c587350 clopyralid 1702-17-6 1g

c587352 clopyralid-13c2,15n 5mg

c587360 6-chloro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 1204926-24-8 100mg

c587370  2-chloro-4-methyl-quinoline 634-47-9 2.5g

c587380 clorsulon 60200-06-8 100mg

c587385 closantel dimer 2.5mg

c587390 closantel sodium salt 61438-64-0 1g

c587400 clotrimazole 23593-75-1 100mg

c587402 clotrimazole-d5 1mg

c587405 para-clotrimazole isomer 23593-71-7 100mg

c587450 "clovoxamine maleate salt(e/z-mixture)" 5mg

c587452 clovoxamine-d3 1mg

c587460 cloxacillin sodium salt 642-78-4 1g

c587462 cloxacillin-13c4 sodium salt 1mg

c587465 cloxacillin benzathine 23736-58-5 100mg

c587500 clozapine 5786-21-0 250mg

c587502 clozapine-d8 1mg

c587503 clozapine-d3 1215691-72-7 1mg

c587515 clozapine 5-n-glucuronide 390651-03-3 1mg

c587520 clozapine n-oxide 34233-69-7 5mg

c588500 clothianidin 210880-92-5 500mg

c588550 clothiapine 2058-52-8 10mg

c588552 clothiapine-d8 1mg

c595000 cmpf 86879-39-2 10mg

c595002 cmpf-d5 1mg

c600000 cnx-774 1202759-32-7 5mg

c633000 co 1686 1374640-70-6 10mg

c633100 cobalt carbonyl 10210-68-1 1g

c633120 cobalt(ii) gluconate hydrate 10g

c633125 cobalt(ii) thiocyanate 3017-60-5 5g

c633130 cobamamide 13870-90-1 100mg

c633150 cobicistat 1004316-88-4 10mg

c633152 cobicistat-d8 10mg

c633495 l-cocaine 50-36-2 50mg

c633550 (-)-coclaurine hydrochloride  3422-42-2  1mg

c634070 β-codeine hydrobromide 4892-48-2 2.5mg

c634072 β-codeine-d3 hydrobromide 1mg

c634500 3-o-(codein-2-yl)morphine 10mg

c636000 coelenterazine, native 55779-48-1 1mg

c636400 coenzyme a trilithium salt 18439-24-2  10mg

c636410 coenzyme a s-(2-ethyl-3-oxobutanoate) 1mg

c636480 coenzyme q7 303-95-7 10mg

c636490 coenzyme q8 2394-68-5 10mg

c636500 coenzyme q9 303-97-9 5mg

c636501 coenzyme q10 303-98-0 5mg

c636502 coenzyme q10-d6 100mg

c638500 colchiceine 477-27-0 10mg

c638502 colchiceine-d3 1217695-72-1 2.5mg

c639995 (r/s)-colchicine 209810-38-8 10mg

c640000 (s)-colchicine >95% 64-86-8 1g

c640001 (r)-colchicine  75520-89-7 2.5mg

c640002 colchicine-d3 1mg

c640003 colchicine-d6 1mg

c640006 iso-colchicine-d3 5mg

c640030 colchicine methanethiosulfonate 1217821-52-7 5mg

c640040 2,4,6-collidine 108-75-8 10g

c640050 colchicoside 477-29-2 50mg

c640090 colestilan 95522-45-5 1g

c640500 colfosceril palmitate 63-89-8 25mg

c640502 colfosceril-d9 palmitate 10mg

c641500 colistin sulfate 1264-72-8 1g

c641510 colistin a 7722-44-3 5mg

c641512 colistin a-d5 1mg

c641515 colistin b 7239-48-7 10mg

c641517 colistin b-d7 1mg

c642490 columbianedin 5058-13-9 5mg

c642500 (+)-columbianetin 3804-70-4 5mg

c643000 combretastatin a4 117048-59-6 10mg

c643025 combretastatin a4 phosphate disodium salt 168555-66-6 5mg

c643500 comenic acid 499-78-5 1g

c645000 conduritol a 526-87-4 1mg

c665000 conduritol b 25348-64-5 25mg

c666000 conduritol b epoxide 6090-95-5 10mg

c666500 conduritol b tetraacetate 25348-63-4 50mg

c667000 conduritol d 4782-75-6 10mg

c670500 conessine 546-06-5 100mg

c684400 coniferin 531-29-3 2.5mg

c685000 "conjugated linoleic acid, 90%(mixture of isomers)" 22880-03-1 50mg

c685005 "conjugated linoleic acid ethyl ester, 90% (mixture of isomers)" 137142-61-1 10mg

c685007 "conjugated linoleic acid ethyl ester-d5, 90% (mixture of isomers)" 5mg

c685010 "conjugated linoleic acid methyl ester, 90% (mixture of isomers)" 1002-79-5 10mg

c685012 "conjugated linoleic acid methyl ester-d3, 90% (mixture of isomers)" 5mg

c685020 "conjugated linoleic acid n-succinimide, 90% (mixture of isomers)" 25mg

c685070 conoidin a 18080-67-6 100mg

c685200 coomassie blue r-250 6104-59-2 100g

c685240 copovidone  25086-89-9 1g

c685245 copper(ii) acetate 142-71-2 50g

c685250 copper (ii) acetate monohydrate 6046-93-1 50g

c685255 copper acetoarsenite 12002-03-8 50mg

c685270 copper (i) bromide 7787-70-4 5g

c685275 copper (ii) bromide 7789-45-9 10g

c685280 copper(i) chloride 7758-89-6 25g

c685285 copper(ii) carbonate dihydroxide 12069-69-1 10g

c685292 copper cyanide-13c 93596-81-7 250mg

c685300 copper citrate 10402-15-0  5g

c685330 copper (i) iodide 7681-65-4 1g

c685350 copper(ii) oxide 1317-38-0 10g

c685360 copper oxalate 814-91-5 25g